Learning

Tổng quan về Dịch vụ Đào tạo

Các khóa đào tạo cho 300 DNVVN trong danh sách rút gọn sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chúng tôi có tổng cộng 10 khóa học như một phần của chương trình và 10 khóa học này sẽ được tổ chức thông qua 10 lớp học, mỗi lớp học 1 lớp. 8 lớp học sẽ có thời lượng 1 ngày mỗi lớp và 2 lớp học sẽ có thời lượng 2 ngày mỗi lớp. Mỗi lớp học sẽ có tối đa khoảng 50 người tham dự.

Trong mỗi năm sẽ có tổng số 20 lớp học; 10 tại Hà Nội và 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi trong số 100 DNVVN tham gia mỗi năm, có thể cử tối đa 2 người từ tổ chức của họ tham gia khóa đào tạo. Mỗi lớp dự kiến có tối đa 50 người tham gia.

Việc đào tạo sẽ được cung cấp bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm thông qua các khóa đào tạo trong lớp học trực tuyến và ngoại tuyến. Chương trình R2E sẽ cung cấp đào tạo về khoảng 10 khóa học khác nhau thuộc 3 loại sau, 1) Kỹ năng cá nhân để kinh doanh với MNE Châu Âu; 2) Yêu cầu về Chất lượng & Tính bền vững để kinh doanh với MNE Châu Âu; 3) Phát triển & Đổi mới Kỹ thuật. Các khóa học chi tiết trong từng loại được liệt kê trong bảng dưới đây. Chỉ những người tham gia đã đăng ký chương trình này mới có thể truy cập vào nội dung đào tạo. Khi bạn đã đăng ký, nội dung đào tạo trong bản mềm sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn.

Chủ đề đào tạo

Hạng mục 1: Kỹ năng cá nhân để kinh doanh với Doanh nghiệp đa quốc gia Châu Âu

Duration: khóa học 1 ngày

 • Customer communication
 • Email communication
 • Telephone etiquette
 • Product/service presentation
 • Communication with trade stakeholders (buyer, logistics providers, customs, testing & inspection service providers)

Duration: khóa học 1 ngày

 • Negotiation etiquette
 • Product specification negotiation
 • Customer requirements negotiation
 • Price negotiation
 • Logistics provider negotiation

Duration: khóa học 1 ngày

 • Importance of Business integrity
 • Regulatory compliance requirements
 • Understanding & implementing Customers Code of Conduct

Duration: khóa học 1 ngày

 • Costing
 • Trade finance
 • Financial forecasting
 • Raising (additional) working capital
 • Managing financial risk (including getting paid and insurance)

Duration: khóa học 1 ngày

 • Marketing approach to EU based customers.
 • Sales Forecast
 • Trade contract (how to prepare)
 • Meeting customer requirements including EVFTA specific requirements

Hạng mục 2: Yêu cầu về Chất lượng và Tính bền vững để kinh doanh với Doanh nghiệp đa quốc gia Châu Âu

Duration: Khóa học 2 ngày

 • Quality Management Requirements based on ISO 9001
 • How to implement a Quality Management System

Duration: Khóa học 2 ngày

 • Food Safety Standards required by EU market
 • Food Safety Management Requirements
 • HACCP & ISO 22001 implementation

Duration: Khóa học 1 ngày

 • Understanding ESG requirements based on EVFTA
 • How to be in compliance with the ESG requirements

Hạng mục 3 (Lĩnh vực cụ thể): Phát triển kỹ thuật và Đổi mới

Duration: Khóa học 1 ngày

 • Overview to Industrial revolution 4.0
 • SMART manufacturing

Duration: Khóa học 1 ngày

 • Traceability requirements of EVFTA
 • How to implement traceability