R2E 2024 Registration

Ready 2 Export | 2024

To accelerate the international success of Vietnamese companies, the Dutch Business Association Vietnam  (DBAV) has founded a three-year program named Ready to Export to guide selected Vietnamese SMEs in their global growth. Only selected SMEs can partake in this intensive training program free of charge and takes 6-8 months to complete. 

Để thúc đẩy sự thành công trên trường quốc tế của các công ty Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) đã triển khai một chương trình mang tên Sẵn sàng Xuất khẩu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong quá trình phát triển toàn cầu của họ. 

Chỉ những doanh nghiệp vừa và nhỏ được chọn mới có thể tham gia miễn phí chương trình đào tạo chuyên sâu này và mất 6-8 tháng để hoàn thành.

R2E Submission Form 2024
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Size of your company (employees) Quy mô doanh nghiệp của bạn (nhân viên)
Enterprise industry / Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
Is your business registered? / Doanh nghiệp của bạn đã đăng ký kinh doanh chưa?
How do you export your products? / Phương pháp xuất khẩu của doanh nghiệp?